Na úvodní stranu
KNIHOVNA Dobřenice - klubovna
Naposledy aktualizováno: 22.07.2022 07:53:31

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

Co je GDPR?

 

•Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů,
vstoupila v účinnost 25. května 2018,
•představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

 

V souvislosti s GDPR se i malé knihovny zaměřují na:

  • vybavení knihoven
  • přihlášky čtenáře
  • automatizované knihovní systémy
  • webové stránky
  • veřejný internet

K ochraně osobních údajů můžete přispět sami tím, že nebudete půjčovat čtenářskou průkazku jiným osobám (přihlásit se může do Knihovny každý) a nebudete nikomu sdělovat své přístupové údaje ke čtenářskému kontu.

OBRÁZEK : zamek_1.jpg


Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi uživatelem a knihovnou, je smlouva čtenáře.

 

Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní údaje využívat k výše uvedeným účelům.
Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku rodiče.

 

Nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovně Dobřenice


Knihovna Dobřenice zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je registrována jako správce osobních údajů.
Účelem zpracování a správy osobních údajů o uživatelích knihovny je:

 

  • přesná identifikace uživatele jako nezbytný předpoklad poskytování výpůjčních služeb a ochrany majetku spravovaného knihovnou
  • statistická analýza vzdělanostní skladby uživatelů, sloužící profilaci knihovních fondů

Evidence uživatelů, která obsahuje osobní údaje, je neveřejná a slouží výhradně k interním účelům. Pracovníci knihovny jsou v pracovní smlouvě zavázáni mlčenlivostí o získaných osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.


Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud čtenář neobnoví registraci (a má zároveň vypořádány všechny závazky vůči knihovně), má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:


• originální písemnosti (smlouvy čtenáře) jsou fyzicky zlikvidovány (skartovány)
• údaje v počítačové databázi jsou vymazány

 

KMHK - podrobnosti o GDPR

Úvod - menu

sipka.jpg

 
Proces zabral 0.2838 sekund času a 0.75MB paměti.